CITIZEN CONSUMER CLUB

CITIZEN CONSUMER CLUB (CCC)

கல்லூரி மாணவர்களுக்கான CCC என்ற அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளராக வணிகவியல் துறை முனைவர் N. Sathishbabu அவர்கள் செயல்பட்டு வருகின்றார்.

23.02.2020 Corona Awareness Pamphlets distributed to the Thiruppanandal People by CCC

நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு எனும் தலைப்பில் இணையவழி பயிலரங்கம் நாள் 06.08.2020

Written Test Link

நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு வினாடி வினா

Speach Competition on 27.02.2021

Citizen Consumer Club organize Special Lecture on Consumerism by Dr K. Saravanan on 01.03.2021 Invitation

Citizen Consumer Club organize Special Lecture on Consumerism by Dr K. Saravanan on 01.03.2021